Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Mobility Group Haaker statutair gevestigd te Amsterdam.

1. Algemeen

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Mobility Group Haaker vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Mobility Group Haaker schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Amsterdam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken, voorwaarden, bedingen etc. met personeel, agenten, vertegenwoordigers of tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Mobility Group Haaker slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Mobility Group Haaker, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mobility Group Haaker met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Mobility Group Haaker een opdracht verstrekt, automobielen van haar wenst te kopen of koopt, te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2. Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Mobility Group Haaker is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door Mobility Group Haaker opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verwijderingsbijdrage, kosten rijklaar maken, invoerrechten, en/of andere op de automobielen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Mobility Group Haaker gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen welke voor Mobility Group Haaker kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever in geval van consumentenkoop het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Mobility Group Haaker te voldoen.

2.5 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde automobiel voor hem gereed staat, dient deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Mobility Group Haaker het recht heeft aan opdrachtgever stallingskosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

2.6 Indien opdrachtgever de automobiel niet binnen de sub 5 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de automobiel, voorzover deze niet door de verzekeraar van Mobility Group Haaker worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

2.7 Eventuele montagewerkzaamheden zijn nimmer in de opgegeven prijzen begrepen.

2.8 Ten aanzien van alle aangeboden automobielen geldt, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van automobielen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Opdrachten

3.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Mobility Group Haaker ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Mobility Group Haaker zijn bevestigd.

3.2 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Mobility Group Haaker alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (o.m. kosten van annulering bij de leverancier van Mobility Group Haaker) te vergoeden. Indien Mobility Group Haaker zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Mobility Group Haaker eerst na schriftelijke acceptatie.

4. Leveringen

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Mobility Group Haaker, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Mobility Group Haaker enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Mobility Group Haaker bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Mobility Group Haaker schriftelijk is bevestigd.

4.4 Het eventueel door Mobility Group Haaker te verwerken of in te bouwen materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Controle op de tijdige levering dient door opdrachtgever te geschieden.

4.5 Alle leveringstijden worden door Mobility Group Haaker steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Mobility Group Haaker eventueel benodigde gegevens en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt.

4.6 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Mobility Group Haaker kennis geeft, onverminderd het recht van Mobility Group Haaker om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende automobiel alsnog te leveren.

4.7 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Mobility Group Haaker voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Mobility Group Haaker het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Mobility Group Haaker verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.8 Mobility Group Haaker is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Mobility Group Haaker een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.9 Indien Mobility Group Haaker goederen van welke aard ook van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Mobility Group Haaker gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Mobility Group Haaker ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

5. Overschrijding leveringstermijn

5.1 De met Mobility Group Haaker overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen aan Mobility Group Haaker door derden en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Mobility Group Haaker van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

5.3 Ingeval van overmacht zal Mobility Group Haaker daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Mobility Group Haaker het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. Klachten en garantie

6.1 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.2 Indien Mobility Group Haaker een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

6.3 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.4 Mobility Group Haaker aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.6 Mobility Group Haaker is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Mobility Group Haaker verstrekte garantie.

6.7 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan Mobility Group Haaker zijn betaald.

6.8 Indien Mobility Group Haaker ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

6.9 De garantie vervalt indien: De gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden; Schade en/of gebreken aan het geleverde zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.

6.10 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de boven omschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van Mobility Group Haaker.

6.11 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Mobility Group Haaker zijn bevestigd.

6.12 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan de carrosserie van door Mobility Group Haaker geleverde motorrijtuigen zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk.

6.13 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

6.14 Met name staat Mobility Group Haaker niet in voor de echtheid van de opgegeven kilometrage. Een beroep op garantie zal in dit verband te allen tijde worden verworpen.

6.15 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Mobility Group Haaker niet; met name zal Mobility Group Haaker in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, nietjuiste of niettijdige uitvoering van de opdracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Mobility Group Haaker draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Mobility Group Haaker te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2 Opdrachtgever is gehouden Mobility Group Haaker schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Mobility Group Haaker instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.4 Mobility Group Haaker verplicht zich de onder haar berustende goederen van opdrachtgever als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. Met name aanvaardt Mobility Group Haaker geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door brand of diefstal van op haar terrein voor reparatie gestalde automobielen.

8. Verhuur

8.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of, indien zulks uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Mobility Group Haaker is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

8.2 Het verhuurde zal door Mobility Group Haaker in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

8.3 Mobility Group Haaker zal het verhuurde mede ten gunste van de opdrachtgever verzekeren tegen verlies of beschadiging, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik aan de zijde van de opdrachtgever, voor welke schade de opdrachtgever volledig aansprakelijk is. Voor schade die door de verzekering wordt gedekt, geldt tenzij schriftelijk anders overeengekomen een eigen risico van (500,00 per schade, waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is.

8.4 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Mobility Group Haaker. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Mobility Group Haaker het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

8.5 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Mobility Group Haaker daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

8.6 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Mobility Group Haaker niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.7 De opdrachtgever is verplicht het gehuurde voor zijn rekening en risico in behoorlijke bedrijfsvaardige toestand te houden. Zo dient opdrachtgever met name zorg te dragen voor voldoende motorolie en voldoende van de juiste brandstof. Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Mobility Group Haaker voorgeschreven materialen te gebruiken.

8.8 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze Mobility Group Haaker inlichten.

8.9 Opdrachtgever zal Mobility Group Haaker te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Mobility Group Haaker zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie.

8.10 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan Mobility Group Haaker. Mobility Group Haaker zal binnen 15 uur na de teruglevering het verhuurde inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Mobility Group Haaker is gerechtigd het terugontvangen verhuurde zelf te (doen) herstellen en/of reinigen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de boeken van Mobility Group Haaker als bindend.

8.11 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Mobility Group Haaker het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht Mobility Group Haaker toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

8.12 De automobiel wordt op de overeengekomen datum door Mobility Group Haaker ter beschikking gesteld van opdrachtgever en zal op deze datum geheel beproefd en bedrijfsklaar worden opgeleverd. Mobility Group Haaker is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering van de automobiel, noch voor schade door wanprestatie van de leverancier, zoals m.b.t. garantie of ten gevolge van verborgen gebreken.

9. Betaling

9.1 Betaling van reparaties, verhuur of leveranties van automobielen dienen netto contant zonder enige aftrek, in gangbare Nederlandse munt bij aflevering te geschieden.

9.2 Indien in credietgeving wordt toegestemd dienen alle betalingen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

9.3 Indien in een langere credietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

9.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Mobility Group Haaker moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,.

10. Geschillen

10.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Mobility Group Haaker is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

11. Slotbepalingen

11.1 Voor zover niet strijdig met deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing de Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de BOVAG, de verhuurvoorwaarden van de BOVAG en de FOCWA voorwaarden, de welke met deze voorwaarden een onverbrekelijk deel vormen, als waren zij letterlijk hierin opgenomen.

11.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Mobility Group Haaker.